مقاله مقاله کوتاه پژوهشی: ردیابی ویروس آبله آلو (PPV) در درختان میوه هسته دار استان خراسان رضوی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۱۳۲ تا ۱۳۵ منتشر شده است.
نام: مقاله کوتاه پژوهشی: ردیابی ویروس آبله آلو (PPV) در درختان میوه هسته دار استان خراسان رضوی
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ویروس آبله آلو (RT-PPV ،DAS-ELISA ،(PCR استان خراسان رضوی
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرپور بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: سبک خیز محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ویروس آبله آلو (Plum pox virus; PPV) عامل بیماری شارکا، متعلق به جنس Potyvirus از خانواده Potyviridae است و از برخی نقاط ایران گزارش شده است. جهت بررسی وجود این ویروس در استان خراسان رضوی تعداد ۵۵۳ نمونه از باغات درختان میوه هسته دار در طی سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ جمع آوری شد و آلودگی ۱۲ نمونه با آزمون داس-الایزا به اثبات رسید. در آزمون RT-PCR و با استفاده از پرایمرهای اختصاصی، باندی در حدود ۴۶۷bp در ۳ نمونه تکثیر گردید. قطعه باند جدایه ای از منطقه کدکن از روی ژل استخراج و تعیین توالی شد. پس از همردیف سازی در ClustalW2 و رسم درخت فیلوژنتیکی با MEGA 5.1 مشخص شد که جدایه ایرانی تعیین توالی شده بیشترین تشابه را در سطح نوکلئوتیدی (۹۸ درصد) با دو جدایه ژاپنی و در سطح آمینواسیدی (۹۶ درصد) با دو جدایه ژاپنی و یک جدایه آمریکا داشته و کمترین تشابه را نیز با جدایه ای از اسلواکی دارد که در سطح نوکلئوتیدی ۹۵ درصد و در سطح آمینواسیدی نیز ۹۰ درصد می باشد.