مقاله مقاله کوتاه پژوهشی: اثر تیمارهای مختلف در شکستن خواب و جوانه زنی بذر علف قناری (.Phalaris minor Retz) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۱۲۸ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: مقاله کوتاه پژوهشی: اثر تیمارهای مختلف در شکستن خواب و جوانه زنی بذر علف قناری (.Phalaris minor Retz)
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوسته سخت
مقاله جوانه زنی
مقاله خواب بذر
مقاله علف قناری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کارگر مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: راشدمحصل محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر تیمارهای مختلف در شکستن خواب علف قناری آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۱۹ تیمار و ۴ تکرار در آزمایشگاه تحقیقاتی علف های هرز دانشگاه فردوسی اجرا شد. تیمارهای شامل تیمار آب داغ (۵۰ oc) 2،۴ و ۶ دقیقه، خراش دهی با کاغذ سمباده ۵ دقیقه، اسید سولفوریک غلیظ ۳، ۶ و ۹ دقیقه، سرمادهی مرطوب در دمای ۵ oc به مدت ۵ و ۱۰ روز، اسید سولفوریک غلیظ (۹۶ درصد) ۳، ۶ و ۹ دقیقه+سرمادهی مرطوب ۵ روز، خیساندن بذر به مدت ۲۴، ۴۸، ۷۲ و ۹۶ ساعت، نیترات پتاسیم ۰٫۲%، نیترات پتاسیم+سرمادهی مرطوب ۵ روز و تیمار شاهد که در دو سطح نور/تاریکی و تاریکی مداوم اعمال شدند. نتایج نشان داد که دو سطح نور/تاریکی و تاریکی مداوم و اثر متقابل تیمارهای مختلف شکستن خواب بذرهای علف قناری و دو رژیم نوری بر درصد جوانه زنی علف قناری معنی دار نبود. اما بین تیمارها جهت بر طرف کردن خواب بذرها اختلاف معنی داری در سطح ( (P<0.01مشاهده گردید. بیشترین درصد جوانه زنی بذرهای علف قناری در اثر اعمال تیمار اسید سولفوریک ۶ دقیقه در دو سطح تاریکی مداوم و نور/تاریکی به ترتیب ۹۳ و ۹۸ درصد بود و کم ترین درصد جوانه زنی در تیمارهای شاهد و سرمادهی مرطوب به مدت ۱۰ روز به ترتیب ۱۶٫۵ در شرایط نور/تاریکی و ۱۱ درصد در شرایط تاریکی بود. با توجه به نتایج به دست آمده می توان بیان داشت که احتمالا پوشش سخت بذر علت خواب در بذرهای علف قناری می باشد.