مقاله مقاله کوتاه علمی اولین گزارش زنبورهای پارازیتوئید Microchelonus subcontractus و (Bracon intercessor (Hym.: Braconidae از ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در نامه انجمن حشره شناسی ایران از صفحه ۸۹ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: مقاله کوتاه علمی اولین گزارش زنبورهای پارازیتوئید Microchelonus subcontractus و (Bracon intercessor (Hym.: Braconidae از ایران
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی پور حبیب
جناب آقای / سرکار خانم: محمودوند محمد
جناب آقای / سرکار خانم: بسیج مسلم
جناب آقای / سرکار خانم: لوزان آئورل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در بررسی های انجام شده در رابطه با زیست شناسی و دینامیسم جمعیت بید چغندرقند، Scrobipalpa ocellatella Boyd، از مزارع چغندرقند دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه شاهد واقع در جنوب تهران (شهر ری)، از اوایل تیر لغایت پایان مهر ماه ۱۳۸۸ نمونه برداری انجام شد. لارو ها و شفیره های بید چغندرقند به همراه غده چغندرقند جمع آوری و در شرایط دمایی ۲۵ درجه سلسیوس، رطوبت نسبی ۶۵ درصد و ۱۴ ساعت روشنایی تا زمان خروج حشرات کامل پارازیتوئید های احتمالی نگه داری شدند. در صورت نیاز، غده تازه گیاه میزبان در اختیار لاروها قرار می گرفت.این نمونه ها ب ه صورت روزانه برای جمع آوری پارازیتوئید ها بررسی و زنبورهای خارج شده در الکل ۷۵ درصد نگه داری شدند. در میان نمونه ها دو گونه زنبور پارازیتوئید از خانواده Braconidae به شرح زیر مورد شناسایی قرار گرفت که از جمله مهم ترین پارازیتوئید های بید چغندرقند می باشند.