مقاله مقاله مروری: عوامل خطر و محافظت کننده خشونت خانگی فیزیکی علیه زنان در کشورهای حوزه مدیترانه شرقی: مرور نظام مند و فراتحلیل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) از صفحه ۲۶۱ تا ۲۷۵ منتشر شده است.
نام: مقاله مروری: عوامل خطر و محافظت کننده خشونت خانگی فیزیکی علیه زنان در کشورهای حوزه مدیترانه شرقی: مرور نظام مند و فراتحلیل
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشونت علیه زنان
مقاله عوامل خطر
مقاله عوامل محافظت کننده
مقاله فراتحلیل
مقاله مدیترانه شرقی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داوودی فرنوش
جناب آقای / سرکار خانم: رسولیان مریم
جناب آقای / سرکار خانم: احمدزاداصل مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: مولوی نجومی مرضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی و طبقه بندی عوامل تاثیرگذار بر بروز خشونت خانگی فیزیکی علیه زنان در کشورهای حوزه مدیترانه شرقی در قالب یک مرور نظام مند بود.
روش: جست و جوی الکترونیک در پایگاه های اطلاعاتی و مجموعه مجله های PubMed، EMBASE، Web of Knowledge (ISI)، PsycInfo،Index Medicus for the Eastern Mediterranean Region (IMEMR)، Ovid، Global Health، IranMedex،SID و IranDoc و کتابخانه Cochrane و تمامی پایگاه های Science Direct، Elsevier،Proquest و Magiran از تاریخ ۱۹۴۹ میلادی تا تاریخ ۳۰ دسامبر ۲۰۱۱، بدون اعمال محدودیت زبان و جست وجوی دستی با استفاده از فهرست منابع پژوهش های انتخاب شده و مستندات طرح «تدوین سند ملی مقابله با خشونت خانگی» انجام شد. معیارهای ورود بررسی ها به پژوهش حاضر عبارت بود از: ۱- پژوهش کمی باشد؛ ۲- جامعه پژوهش زنان غیرباردار با دست کم یک بار تجربه زندگی مشترک باشد؛ ۳- پژوهش در کشورهای حوزه مدیترانه شرقی انجام شده باشد؛ ۴- به عوامل خطر/ تعیین کننده/ پیش بینی کننده/ تاثیرگذار در بروز خشونت خانگی فیزیکی علیه زنان در یکی از سه حوزه افراد خشونت دیده (زنان)، افراد خشونت گر و جامعه پرداخته باشد؛ ۵- هر سه معیار ۳-۱ و دست کم دو مورد از معیارهای ۱۰-۴ از معیارهای فهرست ارزیابی نقادانه (CACL) را دارا باشد. ارزیابی نقادانه با استفاده از فرم از پیش طراحی شده، به وسیله دو نفر به صورت جداگانه انجام شد. با استفاده از نرم افزار استاتا، ناهمگونی میان پژوهش ها با آزمون Qکوکران بررسی شد و با توجه به نتیجه آن از مدل تصادفی برای استخراج نسبت شانس مشترک استفاده شد. وجود سوگیری انتشار با آزمون همبستگی رتبه بگ و روش رگرسیون اگر ارزیابی شد. برای نمایش گرافیکی داده ها نیز از نمودارهای انباشت و قیفی استفاده شد.
یافته ها: بر پایه فراتحلیل، برخورداری زنان از تحصیلات دانشگاهی، عامل محافظت کننده و اشتغال نداشتن زنان به کار درآمدزا، عامل خطر برای قرار گرفتن در معرض خشونت فیزیکی بود.
نتیجه گیری: عوامل بسیاری در سه سطح فرد خشونت دیده، عامل خشونت گر و ویژگی های خانوادگی/ اجتماعی در بروز خشونت خانگی فیزیکی علیه زنان کشورهای حوزه مدیترانه شرقی نقش دارند که شباهت های قابل توجهی با عوامل شناخته شده در سایر کشورها دارند.