سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سپیده سلطانخواه –

چکیده:

مدیریت استراتژیک منابع انسانی عبارتست ازمرتبط ساختن مدیریت منابع انسانی با هدفهای کوتاه مدت و بلندمدت سازمان برای بهبود عملکرد آن و ایجاد فرهنگ سازمانی که بتواند انعطاف پذیری و خلاقیت را تقویت کند هدفهای سیستم مدیریت منابع انسانی متاثر ازهدفهای استراتژیک هرموسسه است ازسوی دیگر یکی ازعناصرعمده درمدیریت برنامه ریزی است برنامه ریزی شالوده مدیریتی و فرایندی است که سازمان ها درقالب آن همه فعالیت ها و کوشش های خود را درمورداهداف موردنظر راه رسیدن به آن و چگونگی طی مسیر را دریکدیگر ترکیب و ادغام کرده و هدف ازاجرای آن دستیابی به نتایج سازمانی است پس مدیریت برای کلیه منابع تحت اختیار خود بایستی برنامه ریزی مناسبی داشته باشد.