سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدیعقوب سیدمعصومی – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان اردبیل
داور صابر – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
یوسف جهانی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی اردبیل
میرعلی سیدمعصومی – کارشناس ارشداصلاح نباتات

چکیده:

کشت ارقام بسیار زودرس یکی از الگوهای کشت در دنیا می باشد که درکشور ما نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است دراین تحقیق از میان ارقام خارجی پنبه که درسالهای گذشته وارد منابع ژرم پلاسمی کشور شده تعداد بیست رقم انتخاب گردیده که دارای صفات مهمی مانند زودرسی می باشند این ارقام همزمان با نقاط مختلف پنبهکاری کشور به همراه تعدادی از ارقام تجارتی کشور مورد مقایسه قرارگرفتند درتحقیق حاضر علاوه بر مطاالعه شاخصهای زودرسی صفات مختلفی از جمله عملکرد چین اول عملکرد چین دوم عملکرد کل زودرسی وزن متوسط غوزه تعداد متوسط غوزه در بوته مورد یادداشت برداری و اندازه گیری شد این بررسی در مرکز تحقیقات کشاورزی مغان و درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار و چهار منطقه طی دو رسال زراعی انجام گردید نتایج تجزیه واریانس مرکب و مقایسه میانگین صفات عملکرد کل و زودرسی در دو سال نشان داد کهاز لحاظ عملکرد کل وش ارقام opal و Beli Izovar به ترتیب با متوسط عملکرد ۳۹۸۳ و ۳۹۷۵ کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد و از لحاظ زودرسی ارقام opal و ۴-s-4 با ۹۲ درصد زودرسی درصدرقرارگرفتند.