مقاله مفهوم پردازی توسعه برنامه های میان رشته ای از منظر پیچیدگی سیستم دانشگاهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در مطالعات برنامه ریزی آموزشی از صفحه ۱۳۱ تا ۱۵۹ منتشر شده است.
نام: مفهوم پردازی توسعه برنامه های میان رشته ای از منظر پیچیدگی سیستم دانشگاهی
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله میان رشتگی
مقاله سیستم دانشگاه
مقاله پیچیدگی
مقاله ساختار
مقاله کارکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کیذوری امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: یمنی دوزی سرخابی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مهرمحمدی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالقاسمی محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهشگران در سال های اخیر تلاش کرده اند میان رشتگی را در چارچوب نظریه های مختلفی بازنمایی کنند. با این وجود، ابعاد و زوایای آن در جامعه علمی به نیکویی مورد واکاوی قرار نگرفته است. این پژوهش با هدف مفهوم پردازی توسعه برنامه های میان رشته ای از منظر نظریه سیستم های پیچیده به انجام رسیده است. این پژوهش از نوع کیفی و در آن از روش «گروه کانونی» استفاده شده است. نمونه آماری این پژوهش شامل؛ ۷ نفر از اعضا هیات علمی که در زمینه پژوهش دارای تجربه و فعالیت پژوهشی بوده اند، می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش تحلیل محتوای کیفی، و بطور مشخص تحلیل تم(مضمون)، کد گذاری باز، و محوری انجام شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که از بعد کارکردی، عواملی همچون؛ ۱- تفکر میان رشته ای، ۲- بلوغ رشته ای، ۳- توجه رسمی، ۴- نیاز سنجی و مساله یابی، ۵- تولید دانش تلفیقی، و ۶- شبکه سازی در توسعه برنامه های میان رشته ای موثرند. همچنین از بعد ساختاری؛ ۱- نهاد سازی، ۲- ساختار برنامه درسی ۳- عوامل سازمانی و ۴- ساختار ذهنی افراد، بر توسعه برنامه های میان رشته ای تاثیر گذارند. با اجرای این پژوهش این نتیجه حاصل شد که؛ میان رشتگی نه تنها خود حاصل پیچیدگی است، بلکه توسعه و تداوم بخشی فعالیت های میان رشته ای در فراهم سازی ظرفیت های پیچیده در سیستم دانشگاه، نقشی بسیار اساسی ایفا می کند.