مقاله مفهوم و مبانی اصل آزادی تحصیل و ارزیابی دلیل در دادرسی کیفری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در فصلنامه حقوق- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی از صفحه ۲۱۵ تا ۲۳۴ منتشر شده است.
نام: مفهوم و مبانی اصل آزادی تحصیل و ارزیابی دلیل در دادرسی کیفری
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزادی دلیل
مقاله تحصیل دلیل
مقاله ارزیابی دلیل
مقاله دادرسی کیفری
مقاله مصلحت عمومی
مقاله عدالت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری الهام
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهمیت بنیادین دلیل در دادرسی های کیفری ضرورت مطالعه عمیق آن و نیز اصول و قواعد حاکم بر آن را نمایان می سازد. یکی از مهمترین اصول حاکم بر دلیل در دادرسی های کیفری اصل آزادی دلیل است که متضمن دو مفهوم آزادی تحصیل و ارزیابی دلایل می باشد. بر اساس این اصل مترقی حاکم بر دلیل در ابراز، ارائه و پذیرش دلایل هیچ گونه محدودیتی جز آنچه که قانونگذار تصریح نموده باشد وجود ندارد و جرایم با توسل به هر یک از انواع دلایل قابل اثباتند، همچنین دادرسان در ارزیابی و سنجش انواع ادله و اعطای ارزش اثباتی به هر یک از آنها از آزادی برخوردارند. تحلیل و بررسی دقیق اصل فوق نشان می دهد که مبانی آنان را می توان در مفاهیم بنیادینی همچون اصل برائت، طبع اثبات در دادرسی های کیفری، مصلحت عمومی، عدالت و نیز ضرورت حکم به حق وعدل از دیدگاه فقهی جستجو کرد.