سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش جلوه های فرهنگی استان کردستان

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمدحسین مردانی نوکنده – دکتری فلسفه
حجت اله رشیدی – دانشجوی دکتری مهندسی اطلاعات و ارتباطات

چکیده:

از جمله مهمترین مطالبات تاریخی ملت ایران دولت اسلامی عدالت خواهی و پیشرفت توام با امنیت بوده است عدالت و پیشرفت دو مقوله بهم پیوسته و جداناپذیر از یکدیگرند تا درجامعه ای عدالت برقرار نگردد پیشرفت تحقق نخواهد یافت عدالت خواهی نیاز فطری و آرمان مشترک انسانها در طول تاریخ بوده است نهضت و انقلابی به پا نخواسته است که شعار عدالت در آن طنین نیفکنده باشد پیشرفت نیز به معنای جلورفتن و در مقابل درجا زدن و عقب گرد است منظور آن است که فرد با گروه یا جامعه یا دولت در راهی که برگزیده است به سوی هدف پیش برود میزان پیشرفت نیز بستگی به هدف دارد بدیهی است حرکت به سوی آینده بدون توجه به گذشته و حال بی معناست اگر از پیشرفت دراین مقاله سخن می گوییم منظور ما حرکت از وضع و جامعه موجود به سوی وضع و جامعه مطلوب با رویکرد اسلامی ایرانی است. در راستای تعامل مثبت میان دو عنصر عدالت و پیشرفت معتقدیم الگوی عدالتی که در ایننوشتار از آن یاد شده است درصورت تحقق پیشرفت های چشمگیری را در ابعاد مختلف اخلاقی سیاسی اقتصادی علمی فرهنگی قضایی امنیتی و فناوری ایجادخواهد کرد به گونه ای که نظام اسلامی را به الگویی موفق درجهان معاصر تبدیل خواهد کرد تبیین و تشریح مفهوم و ماهیت عدالت و پیشرفت با رویکرد اسلامی ایرانی با تاکید بر اصل امنیت هدف اصلی این نوشتار تحقیقاتی است.