مقاله مفهوم و ماهیت جرم سوداگری انسان در اسناد فراملی، حقوق ایران و آلمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در پژوهش های حقوق تطبیقی (مدرس علوم انسانی) از صفحه ۸۷ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: مفهوم و ماهیت جرم سوداگری انسان در اسناد فراملی، حقوق ایران و آلمان
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوداگری انسان
مقاله بهره کشی جنسی و کار
مقاله جرائم سازمان یافته
مقاله بزه دیده
مقاله جرائم فرامرزی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عینی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سوداگری انسان، فرایندی است شامل رفتارهای مختلف مجرمانه که بر تجارت انسان به منظور بهره کشی از او استوار است. پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات سوداگری اشخاص به ویژه زنان و کودکان (پروتکل پالرمو)، جرم سوداگری انسان را که با دخالت گروه های جنایی و به قصد تحصیل منافع مادی و مالی و معمولا با عبور از مرز کشورها انجام می گیرد، «سازمان یافته» و «فرامرزی» می داند؛ ولی در حقوق آلمان و کنوانسیون اقدام علیه سوداگری انسان شورای اروپا (کنوانسیون ورشو)، جرم مزبور ماهیتا سازمان یافته نیست. کنوانسیون ورشو، جرم سوداگری انسان را به دلیل آن که حقوق اساسی بشر، مثل حق انتخاب را نادیده می گیرد صریحا نقض حقوق بشر قلمداد کرده است و همزمان تکالیفی را برای حمایت از بزه دیدگان توسط دولت ها مقرر کرده است. در آلمان، جرم سوداگری انسان، شامل همه اشکال بهره کشی جنسی و کار و همچنین سوداگری داخلی و فراملی است و قوانین آلمان با پیروی از آموزه های حقوق بشری، تدابیر حمایتی از بزه دیدگان را پیش بینی کرده اند. در ایران قانون موسوم به «مبارزه با قاچاق انسان»، جرم سوداگری انسان را اصولا سازمان یافته تعریف نکرده و آن را با عبور از مرز محقق می داند. شایسته است قانونگذار ضمن اصلاح قانون، جرم سوداگری انسان را شامل همه اشکال سوداگری داخلی و فراملی آن کند و سازمان یافتگی را موجب تشدید مجازات مرتکبین قرار دهد. همچنین متاثر از آموزه های اسلامی و حقوق بشری از بزه دیدگان حمایت کند و با الحاق به کنوانسیون جرم سازمان یافته فراملی و پروتکل پالرمو، همکاری با سایر کشورها برای مبارزه با سوداگری انسان را آشکارتر کند.