سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای اخلاق اجتماعی از منظر قرآن و عترت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نرجس اربابی – دانشجوی کار شناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی وا

چکیده:

ارزش گذاری درباره اجتماعی زیستن تابع عوامل و انگیزه هایی است که انسان را به برگزیدن شیوه زندگی بر میانگیزاند مشوق برخی تنها بر آوردن نیازهای مادی و دست یابی به رفاه هر چه بیشتر است و برخی به تکامل معنوی خویش میاندیشند و رویکردشان به اجتماع از آن رو است که می دانند بسیاری از فضایل انسانی در اجتماع به فضیلت می رسد از این رواست که تعیین ارزش اخلاقی نفس زندگی اجتماعی چندان آسان نیست و باید تاثیر عوامل و انگیزه های گوناگون در آن رابررسی نمود این مقاله ابتدا معنای اخلاق و اهمیت آن و سپس سیره اخلاق اجتماعی معصومین و اصول اخلاق اجتماعی رامورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده که تعالیم اسلام علاوه بر بعد فردی بر بعد اجتماعی انسان تاکید فراوان دارد وروابط اجتماعی سالم موجب شکل گیری اجتماع سالم می شود و ائمه به عنوان الگو و اسوه چگونگی زندگی اجتماعی وروابط با دیگران را ترسیم کرده اند.