سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری دولتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهرداد جباری – فارغ التحصیل کارشناسیارشد از دانشگاه تهران

چکیده:

اهمیت یکی از مفاهیم فراگیر در حسابداری و حسابرسی است که مشترکاَ اما با کاربردی جداگانه مورد استفاده قرار می گیرند. طبق تعریف، اطلاعاتی با اهمیت تلقی می شوند که ارائه نکردن یا ارائه نادرست آن قضاوت و تصمیم گیری یک استفاده کننده منطقی از صورتهای مالی درباره امور دستگاههای اجرای را تغییر دهد. اهمیت در حسابداری بر تصمیم های مربوط به جمع آوری، طبقه بندی، تلخیص، ارائه و افشای اطلاعات مرتبط با دستگاه اجرایی تأثیر می گذارد. اهمیت مفهومی نسبی است. درجه اهمیت اقلام به کیفیت، ماهیت، شرایط ایجاد، نوع و اندازه دستگاه اجرایی بستگی دارد. همچنین اهمیت در حسابداری کیفیتی آستانه ای است که قبل از سایر ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی و در پرتو ویژگیهایی چون مربوط بودن و قابل اعتماد بودن مورد توجه قرار می گیرد. به عبارتی، اطلاعات مالی زمانی در تصمیم گیری سودمند است که با اهمیت باشد. این مفهوم بر دستیابی به کیفیت مطلوب اطلاعات مالی، ایجاد تعادل منطقی بین ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی و استنتاج و بکارگیری اصول حسابداری اثر می گذارد. از طرفی اهمیت مفهومی قضاوتی است که مبنای درجه بندی آن قضاوت انسانی است. این قضاوت زمانی به درستی صورت می گیرد که توسط افرادی ذیصلاح و مطلع که به کلیه اطلاعات دسترسی دارند اعمال گردد. به علاوه اهمیت مفهومی استفاده کننده مدار است چون موضوعی با اهمیت است که بر تصمیمات استفاده کنندگان صورتهای مالی تأثیر می گذارد. با توجه به مفهوم کلیدی اهمیت در مبانی نظری و کاربردی حسابداری و حسابرسی و گستردگی کاربرد آن در مباحث حسابداری و حسابرسی دولتی در این نوشتار به بررسی اجمالی مفهوم اهمیت و موانع استفاده از مفهوم اهمیت در برخی از حوزه های حسابداری و حسابرسی بخش عمومی پرداخته می شود