سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

بهرنگ دریای لعل – کارشناسان ارشد معماری
ریحانه حوصله دار صابر –

چکیده:

معماری معاصر ایران هنوز در سردرگمی میان برداشت سطحی از نگاهی حسرت آمیز به گذشته تا فریفتگی به الگوهای غربی به سرمیبرد و معمار امروز ایران دردستیابی به جوهره بنیادین معماری کشور با چالشهای فراوانی روبروست معماری گذشته این کشور که همواره با تکیه برخلاقیت و خصایص پایدار از جایگاهی ویژه برخوردار بود درعصر حاضر دراثر مواجهه با پدیده های گوناگون نظیر سیاست های استعماری و سرازیرشدن ثروت های نفتی بدون دارا بودن پشتوانه مدیریتی لازم و با دلباختگی به مظاهر تمدن تازه صنعتی شده غربی از حقیقت فاصله گرفته و صورتی تصنعی و تنزلی پیدا نموده است با آغاز مواجهه با دنیای غرب و پیدایش واژگان دوگانه سنت مدرنیته یا فرههنگی ایرانی مباحثی درباب هویت درباب تاریخ معاصر ایران درحوزه های مختلف و به ویژه معماری زاده و با گذشت زمان با رویکردهای گوناگون و دربرخی موارد متضاد رو برو شد.