سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

شهناز مشایخ – عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراء(س)
مژگان رباط میلی – دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه الزهراء(س)
فرزانه یوسفی – دانشجوی دکتری حسابداری

چکیده:

فروش استقراضی یکی از متداولترین ابزارهای مالی در بازارهای توسعه یافته محسوب می شود. ازجمله کارکردهای فروش استقراضی کمک به نقدینگی بازار، تصحیح قیمت اوراق بهادار و انتقالاطلاعات با ارزش به بازار است. در مقابل کارکردهای مثبت این ابزار، این اعتقاد نیز وجود دارد که دریک بازار افتان، فروش استقراضی از طریق تشدید نوسان های قیمت، موجب آشفتگی معاملات در کوتاهمدت شود و در نهایت به حرب های تبدیل گردد که در راهبرد دست کاری معاملات مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به تصویب قانون اوراق بهادار به نظر می رسد، بسترهای لازم برای توسع هی ابزارهایمالی جدید از جمله فروش استقراضی در ایران فراهم گردیده است. اما وجود الغای ربا، غرر و فروش اموال دیگران و … در شریعت اسلام، استفاده از چنین ابزارهایی را در کشورهای اسلامی با محدودیتمواجه ساخته است. بنابراین کشورهای مسلمان باید به دنبال تعدیل ابزارهای مالی از قبیل فروش استقراضی بر مبنای اصول اسلامی شوند. این مقاله درصدد برآمده است تا با بررسی ابعاد مختلف این ابزار و مسائل شرعی پیرامون آن، اقدام به ارایه روش های جایگزین برای فروش استقراضی گردد تا بستر لازم برای پیاده سازی این ابزار در بازار سرمایه ایران فراهم شود