از سال ۱۹۸۰ به بعد مفهوم مسئولیت پاسخگویی جایگاه پر اهمیت خود را در ادبیات نوین حسابداری دولتی پیدا نمود. مسئولیت پاسخگویی مرکز ثقل نظام حسابداری دولتی شد و چارچوب نظری و اصول و استانداردهای حسابداری دولتی بر اساس مفهوم پاسخگویی عمومی تدوین و به اجرا گذاشته شد. مفهوم مسئولیت پاسخگویی عبارتست از : (التزام شخص به توضیح و تشریح همراه با ارائه دلایل منطقی در مورد اعمالی که انجام داده است).

این مفهوم دو وظیفهکاملاً مشخص را در ایجیریبمی گیرد. (-۱ : (۱۹۸۲ الزام به انجام دادن یک عمل یا وظیفه مشخص -۲ (Responsibility) الزام به توضیح و تشریح چگونگی انجام مسئولیت از طریق ارائه گزارشهای لازم مبتنی بر دلایل منطقی و قابل اتکا (Accountability)در چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی ، هدف حسابداری ایجاد یک سیستم مناسب جریان اطلاعات بین پاسخگو (Accounter) و پاسخ خواه (Accountee) یا صاحبان حق است. این چارچوب بر پایه یک ارتباط دو طرفه بنا شده است. بر اساس این ارتباط پاسخ خواه حق دارد بداند ، همانطور که پاسخگو حق دارد در افشاء اطلاعات یک حریم قانونی برای خود قائل شود.

کم رنگی ارزیابی ظرفیت مسئولیت پاسخگویی

هیئت تدوین استانداردهای بین المللی FASB چارچوب نظری را چنین تعریف نموده است :

“چارچوب نظری یک منشور ، یک سیستم منسجم از اهداف و مبانی بهم پیوسته است که می تواند منجر به استانداردهای سازگار و توصیف ماهیت ، نقش و محدودیت های حسابداری مالی و صورتهای مالی شود” اهداف شامل شناسایی مقاصد حسابداری ، مبانی و مفاهیم زیربنایی حسابداری می باشد. مفاهیمی که راهنمای انتخاب وقایع ، اندازه گیری آن و ابزار تلخیص و انتقال آنها به اشخاص ذینفع می باشد.

هندریکسون معتقد است که چارچوب نظری برای حسابداری حکم اساسی دارد و سازگاری استانداردهای حسابداری با چارچوب نظری ، مشابه سازگاری قوانین عادی با قانون اساسی ، الزامی است.

در چارچوب نظری حسابداری دولتی ، طبع و ماهیت اطلاعات مورد نیاز استفاده کنندگان از گزارش های مالی خارجی و نیز ویژگی های محیطی دولت و سازمانهای دولتی در سطح کلی بیان می گردد.

دو دیدگاه کاملاً متفاوت در مورد ویژگی های چارچوب نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی وجود دارد. یک دیدگاه معتقد است که چارچوب نظری باید بر مبنای تصمیم گیری تدوین گردد.۲ دیدگاه دیگر عقیده دارد که چارچوب نظری باید بر مبنای مسئولیت پاسخگویی تدوین شود.۳