سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرشاد خاوری – دانشجوی کارشناسی ارشد برق دانشگاه کردستان
علی حسامی نقشبندی – استادیار دانشگاه کردستان

چکیده:

این مقاله معیاری برای تشخیص اندازهگیریهای نامناسب در مساله تخمین حالت سیستمهای قدرت ارائه میدهد. ازاز کارایی ، (WLS) میان روشهای کلاسیک ارائه شده جهت تخمین حالت سیستمهای قدرت روش حداقل مربعات وزندار شدهمناسبتری نسبت به سایر روشها برخوردار است. در این روش عمل تشخیص اندازهگیریهای نامناسب بوسیله آزمایش فرض باعمل تخمین حالت مورد مطالعه WLS تعریف مقدار حد اهمیت آزمایش انجام میگیرد. در این مقاله ابتدا با استفاده از تابع هدفقرار میگیرد، سپس با توجه به درجه آزادی سیستم و با در نظر گرفتن ویژگیهای توزیع مربع کای برای تشخیص اندازهگیرینامناسب معیاری ارائه میشود. در معیار ارائه شده، بدون استفاده از آزمایش فرض عمل تشخیص اندازهگیریهای نامناسب قابلاجراست، این معیار علاوه بر توانایی آشکارسازی خطاهای آنالوگ و دیجیتال سیستم موجب بالا رفتن سرعت تخمینگر در تشخیصاندازهگیری نامناسب در اطلاعات ارسالی به تخمینگر نیز میشود. معیار ارائه شده بر روی سیستمهای قدرت ۶ و ۱۴ شینهشبیه سازی و مورد آزمایش قرار گرفته، و نتایج بدست آمده با نتایج حاصل از آزمایش فرض مورد مقایسه قرار IEEE استانداردمیگیرند.