سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

یونس نوراللهی – استادیار گروه انرژیهای نو و محیط زیست، دانشکده علوم و فنون نوین دانشگ
رخشاد حجازی – استادیار گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
فاطمه جوادی – کارشناس ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین
سکینه صادقی – دانشجوی گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

امروزه انجام ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست در تمام پروژه های توسعه صنعتی درتمام کشورهای دنیا متداول است دراینگونه مطالعات پارامت ر های مخ تلف موثر در اس تفاده بهینه منابع طبیعی مورد توجه خاص قرار می گیرند در این تحقیق جهت مطالعات ارزیابی برای پیشگیری وکاه ش اثرات زیست محیطی ناشی از احداث و فعالیت نیروگاه های بادی به تدوین معیار ها واستانداردهای لازم پرداخته شدها ست تا بتوان ازاین طریق با توجیه پذیری فنی زیست محیطی و جغرافیایی استفاده از انرژ ی بادیپرداخت درتحقیق حاضرروش گردآوری اطلاعات اسنادی بوده وروش انجام مطالعات،بهشیوه مقایسه نتایج حاصل ازتجزیه تحلیل معیارهای موثردرنیروگاه های بادی درجهان بوده است نهایتا نتایج حاصل از آن به انتخاب معیارهای موثر دراستقرار نیروگاه بادی ایران باتوجه به شرایط موجود انجامید