سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید رمضانی آرانی – کارشناس ارشد طراحی پدافندغیرعامل – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران
محمد ذوالقدر – کارشناس ارشد مدیریت بحران
محمدحسین قاسمی بستان آباد – سازمان پدافند غیرعامل، تهران

چکیده:

تاریخ زندگی بشر همواره با موضوع جنگ همراه بوده است. این واقعیت به قدری تأثیرگذار بوده که به عنوان یک پدیده اجتماعی پذیرفته شده و جامع هشناسان بخشی از تحقیقات خود را پیرامون آن و تأثیراتی که بر زندگی انسا نها م یگذارد اختصاص داد هاند. از جمله اهداف نظامی در جن گها حمله به زیرساخ تهای یک کشور است. به همین دلیل نیروگا هها احتمالاً یکی از این اهداف خواهند بود.در این راستا تحقیق پیش رو به دنبال یافتن معیارهای مکا نیابی نیروگا ههای بر قآبی با رویکرد پدافند غیر عامل است و از میان تأسیسات و زیرساخ تها، جایگاه شبکه برق کشور به طور عام و نیروگا ههای تولید برق به طور خاص در امنیت ملی کشور مورد بررسی قرار گرفته است. شاخ صهای اصلی مکا نیابی نیروگا ههای بر قآبی، معیارهای منتج از این شاخ صها و ارتباط میان پدافند غیرعامل و موضوع مکا نیابی نیروگا هها موضوعات پرداخته شده در این مقاله هستند. برای اولین بار در تهیه شاخ صهای مکا نیابی نیروگا هها سعی گردید تا ضمن تکمیل شاخ صهای فنی و عمومی موجو د؛شاخ صهای پدافند غیر عامل و نظامی امنیتی به همراه شاخص تهدیدات در مکا نیابی نیروگا ههای بر قآبی کشور لحاظ شوند. به نظر م یرسد در صورتیکه مباحث مربوط به هزینه و فایده یا همان مهندسی ارزش به خوبی توسط کارشناسان وزارت نیرو و پدافند غیرعامل انجام پذیرد م یتوان کاهش آسیب پذیری و افزایش بازدارندگی در مقابل تهدیدات را با توجه به موقعیت جغرافیایی و بی نالمللی در طراحی و مکا نیابی مراکز و تأسیسات ب هدست آورد.