سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ئارام بایت گل – دانشجوی دکتری رسوب شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
حامد محمدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد رسو بشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدحسین محمودی قرائی – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله رسوبات بخش چهار و پنج سازند میلا (کامبرین میانی تا اردویسین زیرین) جیرود (دونین پسین-کربونیفر) و نایبند (تریاس بالایی) در زیر پهن ههای ایران مرکزی و البرز از پهنه ایران میانی، رسوبات سازند آیتامیر در کپه داغ (آلبین-سنومانین) و نهشتههای توربیدایتی سازند امیران (کرتاسه تا پالئوسن) و واحدهای کرتاسه دزلی در مریوان در پهنه زاگرس جهت مطالعه و تفکیک اثرفسی لهای مدور و مئاندری شکل مشابه هم با استراتژی رفتاری غالب گریزینگ مورد بررسی قرار گرفتند. هر کدام از این واحدها، حاوی مجموعه آثار فسیل متنوعی میباشند که اثرفسی لهای مدور و مئاندری شکل از فراوان ترین آنهاست. در مطالعه حاضر، ضمن بحث ایکنوتاکسونومی اثرجن سهای مدور و مئاندری با استراتژی رفتاری گریزینگ تلاش شد تا معیارهای شناسایی و تفکیک آنها از هم بیان شده و مشکلات احتمالی موجود در تشخیص آنها مورد ارزیابی قرار گیرند. اثرگونه های تشخیص داده شده حاوی الگوی رفتاری تغذیهای، گریزینگ مدور و گریزینگ مئاندری هستند که شامل انواع زیر هستند؛Gordia isp., Gordia marina, Gordia molassica, Helminthoidichnites isp., Helminthopsis isp., Helminthopsis abeli , Helminthopsis granulata , Helminthopsis hieroglyphica, Helminthopsis regularis, Helminthopsis tenuis