سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباس حسن نتا ج جلودار – دانشجوی دکتری مهندسی عمران
مرتضی ابراهیمیان جلودار – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

آژانس بین المللی محیط زیست مواد زائدی که بالقوه خطرناک هستند شامل مواد زائد بیولوژیکی شیمیایی قابل انفجار و قابل اشتعال را که به سرعت موجب مختل شدن زندگی انسان و سایر موجودات می شود را مواد زائد خطرناک نامیده است سمیت اشتعال پرتوافکنی و ترکیب با سایر مواد و تشکیل مواد ترکیبی جدید از مهمترین عوامل خطرناک بودن این زائدات محسوب می شود از مهمترین شیوه های مدیریت مناسب این زائدات را می توان به روشهای بی خطرسازی تصفیه و دفع اشاره نمود دراتخاذ شیوه دفع دفن بهداشتی نسبت به سایر شیوه ها سوزاندن و تبدیل به مواد بی خطر از اولویتبالاتری به لحاظ اقتصادی و زیست محیطی برخوردار است درانتخاب مکان های دفن مواد زائد خطرناک پارامترهای زیست محیطی هیدرولوژیکی هیدروژئولوژیکی ژئولوژی اجتماعی و سیاسی باید مواد ارزیابی قرارگیرد رعایت این فواصل از مهمترین معیارهای زیست محیطی انتخاب محل دفن مواد زائد خطرناک سازمان محیط زیست کشور و آژانس بین المللی حفاظت محیط زیست بهشمار می آید