سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

الهام مهرجو – دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
امین سالاری – شرکت صنایع هوایی و فضایی ایرانیان تهران
سیدمجید الهی – دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
صفر فضلی –

چکیده:

هدف این مقاله تعیین معیارهای انتخاب شرکا درشرکت های کوچک و متوسط ایرانی درصنایع با تکنولوژی پیشرفته و میان شرکت های مرتبط با صنعت هواوفضا و از دید اتحادهای فناورانه می باشد همچنین دراین مقاله فرمولی براساس میانگین وزنی نتایج بدست آمده برای انتخاب شرکا پیشنهاد شده است پرسشنامه مورد نیاز این تحقیق با توجه به مقالات بین المللی قبلی دراین رابطه بدست آمده است میزان اعتبار این تحقیق با الفای بالاتر از۰/۷ بدست آمده است دراین رابطه ۹عامل به عنوان فرضیه های تحقیق انتخاب شد و این آماره ها دردو زمان قبل و بعدازتشکیل اتحاد استراتژیک مورد سنجش قرار گرفتند این دو زمان با توجه به مقاله هولمبرگ و کامینکز که به انتخاب داینامیک شرکا پرداخته بودند برگرفته شده است درنهایت این آماره ها با استفاده از آزمون t -one و با استفاده ازنرم افزار spss نسخه ۱۶تحلیل شدند که هر۹ فرضیه تایید شدند. باتوجه به میانگین وزنی نمرات کسب شده برای هرعامل فرمولی نیز برای رتبه بندی شرکا پیشنهاد شده است.