سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مهدی اشرفی – هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
سیدکمال چهارسوقی – دانشجوی دکتری

چکیده:

پایداری درزنجیره تامین بهعنوان بحثی جدید و بسیار تاثیر گذار چندی است که توجه محققین حوزه میدریت زنجیره تامین را به خود معطوف ساخته است تامین کنندگان به عنوان اجزا اساسی شکل دهنده زنجیره تامین می توانند نقش بسزایی درایجاد زنجیره تامین پایدار داشته باشند شکل گیری زنجیره تامین ببا فرایند انتخاب تامین کننده آغاز می شود و دراین فرایند انتخاب معیارهای مناسب برای انتخاب تامین کنندها ز اهمیت زیادی برخوردار است از این رو دراین مقاله کوشیدها یم تا با مرور ادبیات به جمع بندی مناسبی از معیارهای انتخاب تامین کننده با نگاه به مفهوم پایداری دست یابیم . با بررسی تعاریف مطرح محورهای اصلی پایداری استخراج شده و برای تکمیل کار با مرور ادبیات حوزه های مربوط به محورهای اصلی به عنوان محورهای پشتیبان درپایداری شناسایی شده اند.