سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

اسماعیل خارستانی – کارشناس ارشد تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت
فاطمه سیفی – کارشناس ارشد مدیریت فرهنگی.

چکیده:

در پژوهش حاضر با روش تحلیل اسنادی، معیارهای اقتصاد سالم از دیدگاه قرآن و حدیث مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری کلیه منابع دست اول )قرآن کریم و آثار مربوط و منتسب به معصومین( ع و منابع دست دوم)منابع غنی اسلامی و احادیث و روایات و اقوال منقول از معصومین( ع است که در نشریات و سایت های اینترنتی و پژوهش ها و تحقیقات مرتبط با موضوع تحقیق موجود می باشد و نمونه گیری به شیوه هدفمند انجام شده و بر ایناساس از منابع فوق الذکر استفاده گردیده است. ابزار پژوهش نیز فیش برداری بوده و یافته های حاصل از پژوهش مورد تحلیل قرار گرفته است که عمده ترین یافته ها عبارتند از: معیارهای اقتصاد سالم که شامل ۹ معیار می باشد. روش های ایجاد اقتصاد سالم که شامل ۱۵ روش است