مقاله معنویت سازمانی گامی موثر در جهت بهبود رفتارهای شهروندی سازمانی (OCB) (مورد: شهرداری زاهدان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مدیریت فرهنگ سازمانی از صفحه ۱۶۳ تا ۱۸۸ منتشر شده است.
نام: معنویت سازمانی گامی موثر در جهت بهبود رفتارهای شهروندی سازمانی (OCB) (مورد: شهرداری زاهدان)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معنویت سازمانی
مقاله دین داری
مقاله رفتار شهروندی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طالقانی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: رستمی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
معنویت سازمانی از جمله دریچه های نوینی است که در حوزه رفتار سازمانی گشوده شده و می تواند مشتمل بر دیدگاه دینی باشد. معنویت می تواند مشتمل بر دیدگاه دینی باشد. در هر صورت از لحاظ تاریخی علاقه به معنویت ریشه در مذاهب و ادیان سنتی داشته است. از طرفی، رفتار شهروندی سازمانی شامل مجموعه ای از رفتارهای بصیرتی و اختیاری می باشد که موجب بهبود بهره وری سازمان می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی معناداری رابطه معنویت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی می باشد. روش تحقیق در این پژوهش، کاربردی و توصیفی/ پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان شهرداری زاهدان می باشند که از بین آن ها ۱۲۷ نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است، که داده های آن از طریق مدلسازی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل گردید. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که رابطه معناداری بین معنویت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان وجود داشته و تمام مولفه های معنویت سازمانی در بروز رفتارهای شهروندی موثر هستند. از این میان، دینداری و معنویت فردی بیشترین همبستگی را با رفتار شهروندی سازمانی داشته است.