مقاله معنویت در مراقبت سرطان: یک مطالعه کیفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در تحقیقات کیفی در علوم سلامت از صفحه ۳۶۶ تا ۳۷۸ منتشر شده است.
نام: معنویت در مراقبت سرطان: یک مطالعه کیفی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معنویت
مقاله مذهب
مقاله مراقبت معنوی
مقاله سرطان
مقاله تحلیل محتوا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زمان زاده وحید
جناب آقای / سرکار خانم: رسولی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: عباس زاده عباس
جناب آقای / سرکار خانم: علوی مجد حمید
جناب آقای / سرکار خانم: نیکان فر علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: میرزااحمدی فرناز
جناب آقای / سرکار خانم: قهرمانیان اکرم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: معنویت جنبه مهمی از مراقبت های بهداشتی است که در طول دهه های گذشته در پرستاری مطرح شده است؛ به نحوی که امروزه مراقبت معنوی به عنوان جزء جدایی ناپذیر از پرستاری کل نگر پیشنهاد می شود. این مطالعه با هدف تبیین ادراک بیماران و پرستاران آنها از مفهوم معنویت در مراقبت سرطان انجام شد.
روش: در مطالعه ی حاضر با رویکرد تحلیل محتوای کیفی به روش مرسوم، در بخش های انکولوژی بیمارستان های تبریز صورت گرفت. داده ها از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با ۱۷ مشارکت کننده (۱۰ بیمار و ۷ پرستار)، به روش نمونه گیری هدفمند، جمع آوری و به طور هم زمان تحلیل شد. استحکام داده ها توسط مشارکت کنندگان و کنترل خارجی تایید گردید.
یافته ها: مطالعه، به ظهور درون مایه اصلی به نام تعاملات معنویت افزا و سه درون مایه فرعی شامل «تعالی معنوی در مراقبت سرطان»، «موانع مراقبت معنوی» و «راهبردهای مبتنی بر مذهب» انجامید. بیماران، سرطان را فرصتی برای اصلاح اعتقادات، نزدیکی به خداوند و آگاهی از مرگ به عنوان تولدی دیگر می دانستند. اگرچه پرستاران مهارت کمی در ارزیابی و پاسخ به نیازهای معنوی بیماران داشتند و از حمایت سازمان و روحانیون در رویارویی با تنش معنوی بیماران برخوردار نبودند، ولی آنها با همدلی، مهربانی و گشاده رویی برای بیماران، منبع انرژی، شادی، امید و قدرت بودند. بیماران و پرستاران از راهبردهایی مبتنی بر اعتقادات دینی، برای تقویت بعد معنوی استفاده می کردند.
نتیجه گیری: مراقبت معنوی مستلزم به کارگیری رویکردی بیمارمحور در ارتباط است. ارتباطی که در آن به اعتقادات معنوی و مذهبی بیماران به عنوان یک منبع ارزشمند سازگاری معنوی توجه و حس همدلی، اعتماد و شور و شعف به آن ها منتقل می شود. برای کاستن از موانع، موضوعات مرتبط با مراقبت معنوی باید در برنامه آموزشی پرستاری و برنامه های آموزش ضمن خدمت ادغام گردد و محیط مراقبتی برای انجام اعمال مذهبی تغییر یافته و از مشاورین معنوی و روحانیون برای کمک به بیماران و پرستاران در مقابله با تنش معنوی استفاده شود.