سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ایوب امان پور – کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

امروزه درایجاد مراکز خدماتی به واحدهای جمعی برخورد می کنیم متشکل از عملکردهای گوناگون و متفاوت که با درنظر داشتن فضا و تجهیزات و تاسیسات خاص هریک در رابطه با عوامل طبیعی و نوع استفاده در درون یا ضلع خارجی آن قرارمیگیرند از پیشرفت های تجربی نیز ثابت گردیده که یک واحد آموزشی یا درمانی یا فرهنگی و … دیگر عملکردی یادبودی و استثنایی نیست که درچهارچوب محدودی بررسی گردیده و هنرمندانه طرح ریزی شود بلکه استفاده عمومی و همگانی موجب پیدایش وسیعترین عناصر خدماتی گشته و ایجاب می کند که با استفاده از تمام علوم و فنون و صنایع پیشرفته اجزا و عناصر متشکله بافت فضایی و کالبدی را طوری مطالعه و بررسی کنیم که درابعاد خرد و کلان بتوانند درمحل مناسب خود درجمع قرار گیرد با توجه به حجم گسترده نیازهای کنونی مملکت به خدمات شهری و با توجه به بعد عملکردی هریک دررابطه با موقعیت محلی و امکانات م یتوان از روش تنظیماتی انعطاف پذیر استفاده نمود و درعینیت دادن ها از الگوهای کوچک و محدود ذاکر شده استفاده نمودکه بایستی بصورت انگیزه هایی با ارزش مورد مطالعه و دقت قرارگرفته باشند.