سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

عیسی حجت – دانشیار دانشگاه تهران
منوچهر معظمی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی

چکیده:

نکته محوری این مقاله مبین این است که تغییر رویاهای ایرانیان طی اعصار و دهه های مختلف باعث مطالبه دنیایی دیگر گونه درمقایسه با دنیای موجودشان بوده است این امرهرازچندگاهی دگرگونی هایی را به ارمغان آورده است شهرومعماری ایرانی ازاوایل دهه چهل با دگرگونی و تحول مفهوم ها و معناها و به تعبیری تغییر رویاها و همچنین با غلبه کمیت برکیفیت مواجه میگردد و هرآنچه کمی و یا عددی باشد میدان می یابد رویاپردازی جامعه ایرانی برای تغییر وضع موجود دردوره های مختلف رفته رفته با غفلت به خواب زدگی منجر گردیده و این امر نهایتا موجب گسست از جریان پیوسته معماری سنتی شده است امروزه معماری به نحو ناهنجاری پیوند خود را با گذشته اش از دست داده و مناسبات جدیدی جای آن را گرفته و درحوزه نظر و عمل معماری چالشها و تردیدهای موجود درتعاملات فرهنگی به گونه پیچیده تری جنبه کالبدی و عینی به خود گرفته است این مقاله درجستجوی مباحث فرهنگی دروضع موجود معماری ایران گسست های فرهنگی موجود درآن را مورد اشاره قرار داده و آنها را ناشی از گسست های مشابه درفرهنگ و جامعه ایران برشمرده است.