سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آرش کرمی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

مطالعه ساباط درمعماری سنتیا یران به عنوان یک عنصر چندمولفه ای و فضایی درجهت آسایش عابرین پیاده که از اندیشمندان همزمان طراحی معماری و اقلیمی حاصل از بعد پایدارینیز ارزشمند می باشد مصداقی است از آنچکه درعصر حاضر درمباحث معماری پایدار برآن تاکید می شود دراین مقاله ضمن نگاهی به ویژگیهای معماری شهرسازی اقلیمی سازه ای و اجتماعی ساباط به معرفی ساباط ها دربافت تاریخی بیرجند پرداخته اند دراین مقاله از روش مطالعه کتابخانه با استفادها ز ابزاری چون فیش تحقیقاتی با تاکید برمطالعه گزارش پژوهشهایمیدانی استفاده شده است.