سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدتقی پرتوی – عضو هیئت علمی دافوس آجا
جلیل مظلوم – عضو هیئت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری
علی جلالی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
علی ژاله پوران – مدرس دانشگاه هوایی شهید ستاری

چکیده:

مدلهای مختلفی از سامانههای اطلاعاتی در سازمانهای مختلف به صورت نرمافزاری و سختافزاری پیادهسازی و اجرا شده است. مطالعات نشان دادهاند معماری و ساختار این نوع مدلها دارای نقاط ضعف بسیاری است. در این مقاله با مطالعه معماری فعلی سامانههایC4I کاربردی مورد استفاده در نیروهای مختلف دفاعی و نظامی، مدل جدیدی از این سامانهها پیشنهاد شده است. در این مدل با بهرهگیری از نظرکارشناسان و متخصصین و روش فرایند تحلیل سلسه مراتبیAHP فرایند تصمیمسازی و تصمیمگیری ازحالت خطی به حالت غیرخطی، فازی، ادراکی و دوسویه تغییر یافته است. نتایج شبیه سازی با نرمافزارArena از دادههای تصادفی ایجاد شده، افزایش ۷٫۳ درصدی در روند تصمیمگیری سامانه پیشنهادی نسبت به سامانه تحت مطالعه را نشان می دهد