سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سارا دشت گرد – کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

درطول تاریخ معاصر ازقاجاریه تا به امروز دوره پهلوی اول یکی ازمهمترین دوران درزمینه معماری و شهرسازی به شمار میرود با بررسی معماری معاصر ایران می توان پی برد که نمونه های موجود درمعماری این دوره براساس نوع شاخص ها به جریانات ویژه درمعماری ایران وابسته است طی دو قرن گذشته تحولات بسیایر درهنر و معماری ایران رخ داده است دراین میان معماری دو دهه ۱۲۹۹-۱۳۲۰ ویزگیهای خاصی دارد که آن را ازمعماری گذشته ایران و حتی بعداز آن را از دیگر دوره ها متمایز نمودها ست تحقیق و بررسی درمورد معماری دوره پهلوی اول بدون آگاهی ازهنرومعماری مدرن امکان پذیرنیست بنابراین اینمقاله درپی آن می باشد تا با تحلیل نشانه های موجوددرمتن این آثار به شناخت گرایشات معماری نمونه های اشاره شده بپردازد و درصورت وجود گرایشهای ویژه چه درانطباق با معماری معاصر غرب و چه گرایشهای مستقل آنهار ا تبیین و تدوین کند بنابراین ابتدا به شکل گیری معماری مدرن درایران و تاثیر پذیری از معماری مدرن غرب پرداخته وسپس ویژگیهای معماری دوره پهلوی اول مورد بررسی قرارخواهد گرفت