سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهریار خالدی – دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
مصیب صفاری زاده – کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی
مصطفی فلاحی – کارشناسی ارشد اقلیم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

انسان همواره در طول تاریخ سعی می نماید به منظور ایجاد سرپناهی امن برای سکونت،آن را با محیط پیرامون خود هماهنگ سازد تا بتواند شرایط مناسبی برای ادامه حیات خویش ایجاد کند و درحقیقت شر ایط جغرافیایی،اقلیمی نیز در شکل گیری این فضای زیست، دخالت مستقیمی دارد . معماری قرن بیستم به واسطه اهمیت بیش از حدی که به تکنولوژی داده است عامل از بین بردن بسیاری از دقت نظرهایی است که به عامل اقلیم در معماری سنتیشده است . امروزه به ویژگیهای آب و هوایی و اقلیمی و مصالح بومی هر محل در معماری )که کمترین تأثیر نامطلوب برمحیط را دارند ( توجه کمی می شود و به همین دلیل ما شاهد یک سبک بین المللی در سراسر جهان هستیم. دراین مقاله هدف اصلی بررسی پارامترهای اقلیمی موثر در طراحی بنا در اقلیم سرد در راستای بهینه سازی مصرفانرژی و به تبع آن ارائه راهکارهای طراحی کالبد بناها متناسب با این اقلیم می باشد تا بتواند نقش چشمگیری در بحث توسعه پایدار ایفا نماید. . در این راستا از تکنیک مطالعه اسنادی جهت گردآوری داده ها استفاده شده است و نیزبرای تحلیل داده ها از روش توصیفی – تحلیلی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که معماری سنتی این منطقه )استان لرستان( ازمیزان سازگاری بیشتری با اقلیم بر خوردار بوده است در حالی که معماری جدید ازانطباق پذیری کمتری با اقلیم منطقه برخوردار می باشد ، حتی نوع مصالح بکار رفته در الگوی قدیم و جدید نیز با اقلیم منطقه متفاوت است