سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عبادالله احمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت،ایران
مهدی مهدیار – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، مدرس و مشاور مدیریت

چکیده:

دانش به عنوان یکی از منابع اصلی سازمان نقشی اساسی در ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان را بر عهده دارد.جهت بکارگیری موثر دانش درسازمان نیازمند یک معماری کلاننگر میباشیم. معماری دانش نگرشی کلان به استراتژی، ماموریتها، فرایندهای دانش، موجودیتهای دانش و شبکه ارتباطی دانش است که هدف آن ایجاد سیستمهای دانش و در نهایت بهبود عملکرد سازمان میباشد.در این مقاله با الهام از معماری سازه و ترکیب آن با معماری سیستمهای اطلاعاتی، چارچوب معماری دانش را معرفی مینماییم. این چارچوب از دو دیدگاه مدیران دانش و صاحبکاران دانش و هفت جنبه موجودیت های دانش، فرایند های دانش، شبکه ها و بسترهای اطلاعاتی و ارتباطی دانش، افراد درگیر در حوزه دانش، رخدادهای دانش، استراتژی دانش و امنیت دانش قابل بررسی میباشد. چارچوبهای معماری فرایتد تولید محصولات را بیان نمیکنند، بنابراین نیازمند یک روششناختی گام به گام بر اساس چارچوب ایجاد شده (دو سطر و هفت ستون) میباشیم. این روش شناختی در پنج گام آمادهسازی، معماری موجود دانش سازمان، مهندسی مجدد فرایندهای دانش افزا، معماری مطلوب دانش سازمان و فرایند انتقال تدوین و در شرکت ایزایران پیادهسازی شده است.