سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امید منصوریان – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه صنعتی شاهرود
مسعود طاهری شهر آیینی – استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه صنعتی شاهرود- استادیار

چکیده:

تاکنون تحقیقات زیادی در رابطه با اهمیت معماری داخلی در محیط های کاری اداری ، تجاری ، آموزشی و… صورت گرفته و راهکارهای آن ارائه شده است . اما این پژوهش که با شیوه تحقیقی تحلیلی صورت گرفته سعی بر آن دارد که به معرفی معماری داخلی به عنوان عنصری اثر گذار در محیط های صنعتی پرداخته و چگونگی تاثیر گذاری معماری و صنایع جهت بهره وری بیشتر در فرایند تولید را مورد بررسی قرار دهد . بر اساس پژوهش صورت گرفته جهت یافتن جایگاه معماری داخلی ، شرایط سازمان دهی فضایی را در فرایند شکل گیری واحد تولیدی با حداکثر بهره وری مورد بررسی قرار دادیم . بیان گردید یک واحد صنعتی تولیدی(کارخانه) زمانی می تواند حداکثر بهره وری را دارا باشد که سه عامل مدیریت تولید ، نگهداری از تجهیزات تولید و رضایت و بهره وری کارکنان را با حداکثر اثربخشی خود داراباشد. جهت رسیدن به این هدف سه سیستم مدیریت بصری، نظام نگهداری وتعمیرات پیشگیرانه و سیستم بهره وری کارکنان از طریق انگیزش ، تعلق خاطر و بهبود شرایط محیطی به عنوان سیستم های جدید فرایند تولید ، معرفی و مورد بررسی قرار گرفت(به طور همزمان). که در نهایت راهکارهای زیر به عنوان لازمه ی شکل گیری این اهداف بیان شده استطراحی دقیق قسمت های مختلف بخش های داخلی (از ریزترین جزئیات تا طراحی فضاهای کلی) به منزله ی شکل گیری سیستم مدیریت بصری طراحی دقیق قسمت های قرارگیری تجهیزات خط تولید بر مبای نظم پذیری وهمچنین ایجاد حس تعلق خاطر به اپراتور جهت استقرار سیستم نگهداری وتعمیرات پیشگیرانه (نت خودگردان طراحی) فضا بر اساس بهبود شرایط محیطی جهت اثر بخشی بیشتر کارکنان بنابرین معماری داخلی نه تنها به عنوان عنصری مکمل بلکه نقش یک عنصر صرفا کارکردی را در صنعت در کنار مهندسی صنایع می تواند دارا باشدنقشی که از ریزترین جزئیات تا کلی ترین فضاها را دربر می گیرد.