سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۳۹

نویسنده(ها):

باقر کریمی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

چکیده:

اعاده حیثیت بافت تاریخی بوشهر و بذل و توجه به آن، به عنوان یک بافت شهر ی مهم و کمک به آن از طری ق افزایش توانایی ها و امکانات موجود، دغدغۀ فکری ما است. بافت تاریخی بوشهر را میتوان حاصل عوامل متعدد ی دانست که مهمترین آنها می تواند خلیج فارس و گذشتۀ تاریخی آن به عنوان یک عنصر ملی باشد. این بافت همانگونه که در مکتب اصفهان آمده است ، ارگانیک ، متراکم ، بهم پیوسته و با ویژگی های خاصخود است که پاسخگویی به شرایط اقلیمی ، فرهنگی ، و اجتماعی را در درجۀ اول اهمیت قرار داده است. اکثر بافتهای تاریخی موجود در کشور ما درونگرا و یا برونگرا هستند. بافت تاریخی بوشهر نوعی معماری دوآلیستی را که هم درونگرا و هم برونگراست به ما نشان می دهد، و از این حیث در میان بافتهای موجود منحصر به فرد است.این بافت فضاهایی شعرگونه را در بر دارد. کوچه هایی باریک و پر سایه که در نهایت به فضاهایی فراختر به نام میدانچه ختم می شوند. نوای بادهایی که آب دریا را نوازش میدهند و زوزه کنان از درون فضاهای باریک و دالان مانند می گذرند و نسیم خنکی را در تابستان تفتی ده از طریق روزنه ها و کوچه های پیاده محور برای عابران به ارمغان می آورند حکایت از چی ره دس تی و مهارت معماران گذشتۀ این مرز و بوم در خلق این بناهای با ارزش است. تقارن و توازن ، بی نظمی در عین نظم داشتن، تناسبات فضایی ، استفاده از مصالح بوم آور ، در نظر داشتن مسئله محرمیت،سلسله مراتب، نور، استفاده از شیشه های رنگی،تورفتگی ها و بیرون زده گی ها ،تبعیت جزء از کل و کل از جزء، پاسخگویی به شرایط اقلیمی، وضعیت و عوارضزمین، همه وهمه حاصل یک خرد جمع ی بوده وارزشها ی معمارانۀ این بافت بی نظیر را برای ما روشن می سازد. بنابراین پاسداری، بازسازی و زنده نگه داشتن این می راث مل ی به عهده ماست