سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

ندا سعیدی کیا – کارشناس معماری
مهسا لنگری زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

درایران پهناور با مناطق اقلیمی متفاوت و شرایط متغیر آب و هوایی معماری سنتی ایران راه حل ها و شیوه های منطقی جهت فراهم نمودن شرایط آسایش انسان ابداع و ارایه نموده است سیمای کلی یکمحله سنتی مجموعه ای متراکم از خانه هایی است که پشت به پشت هم قرار دارند و هر خانه درحیاط داخلی خود واقع می شوند از لحاظشکل بیرونی خانه سنتی را دیوارهای بلندی فرا میگیرند که یادآوری حصارهای قدیمی شهرند و خانه ها هیچ راه دیگری به جز ورودی ندارند ورودی خانه برخلاف سطح همواره ساده تنها راه دسترسی به حیاط و دیگر قسمت های خانه است یکی از پایه های شکل گیری معماری سنتی ایرانی اقلیم می باشد که براین اساس معماری مناطق کویری گرم مرطوب سرد هویت و ساختار خود را می یافت و برکالبد آنها معنا می بخشید حال پس از تاراج معماری دراندیشه آنیم تا با عناوینی چون توجه به معماری سنتی بهینه س ازی و غیره هویت از دست رفته را به بناها و شهرهایمان بازگردانیم مطالعه حاضر برآن است تا پس از تعریف معماری خانه های سنتی و معماری مناسب با اقلیم بصورت توصیفی تحلیلی و از طریق مطالعات اسنادی به یادگیری و آموزش از معماری سنتی نه بصورت تقلید از شکلهای گذشته بلکه با منطق شکلهای سنتی آموخت و به کاربست.