سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پانته آ عباد – دانشجوی کارشناسی ارشد,دانشکده معماری و شهرسازی , دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
اشکان تهی دست – دانشجوی کارشناسی ارشد , دانشکده معماری و شهرسازی , دانشگاه علوم وتحقیقات سمنان

چکیده:

شهر آینه تمام نمای جامعه است و منظر شهری ازسویی بر رفتارافراد جامعه و از سوی دیگر در توسعه آن تاثیرگذار است.مساله اصل ی در قرن ۲۱ این خواهد بود که چگونه در چهار چوب محدودیتها و هماهنگ با زمین و همنوعان خود، زندگی خوب و درستی داشته باشیم. شهرها در گذشته بهترین نمونه های پایداری را در خود متجلی ساخته اند. توجه به محدودیت های اکولوژیک ، توسعه متناسب و سازگار با طبیعت، صرفه جویی در منابع، استفاده از مواد و مصالح بومی، ابداع روشهای موثر و مناسب برای ادامه حیات و استفاده هنرمندانه از آب و گیاه با هدف تلطیف هوا و ایجاد مناظر مطبوع، ا یجاد باغها و باغچه ها در حیاطها، فضاهای عمومی و اطراف شهرها، همه نمونه هایی از عوامل موثر در این پایداری بوده اند. شهرسازی امروز با پی روی کورکورانه از الگوهای کلیشه ای توسعه شهری – که نسبت به وضعیت خصوصیات بومی بی اعتناست – وضع ناپایداری را در شهرها پدید آورده است امروزه اهمیت و ضرورت توجه به شرایط اقلیمی در طراحی و ساخت از سه نظر حائز اهمیت می باشد. از یک سو ساختمان های هماهنگ با اقلیم از نظر آسایش حرارتی انسان کیفیت بهتر و فضاهای متنوع و دلپذیری ایجاد می کند از سوی دیگر هماهنگی ساختمان با شرایط اقلیمی موجب صرفه جوئی در مصرف انرژی مورد نیاز برای کنترل شرایط محیطی اینگونه ساختمان ها می شود و از طرفی این گونه طراحی نشان دهنده ی هویت شهری ، معرفی و حفظ ارزشهای پیشین و افزایش جذب توریسم می شود . در این پژوهش ضمن بررسی شهر کندوان به عنوان یکی از جذابترین چالشها با طبیعت برای زندگی به بررسی هتل صخره یی کندوان به عنوان نماینده یی از طراحی اقلیمی در جهت جذب توریسم پرداخته شده است. روش مورد استفاده کمی و کیفی و ابزار جمع آوری داده ها، فرم های پرسشنامه و مشاهده و تجزیه و تحلیل داده های کمی ، با استفاده از نرم افزار آماری spss انجام شده است. جامعه آماری متشکل از تعدادی از سکنه شهر کندوان و سکنه هتل می باشد نتایج نشان دهنده رضایت سکنه از ایجاد این مجموعه در بهبود وضع اقتصاد ی ورضایت میهمانان از قرارگیری در این محیط بود.