سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

لادن منتظران – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

فرهنگ و هنر همواره دارای برهمکنشهای فراوانی بوده اندو هرگز نمی توان تاثیرفرهنگ یک منطقه را برهنر و معماری آن منطقه منکر شده نادیده گرفت این نوع معماری معماری بومی دردوران مدرنیسم کمرنگ و گاهی حتی نادیده گرفته شد که برخی نامطلوب و مخرب آن نیز مشاهده گردید و برهمگان آشکار شد و به زودی و درمعماری پست مدرن دوباره مورد توجه دقیق و فراوان قرارگرفت و درحقیقت مهمترین و اساسی ترین پایه ی معماری پست مدرن گردید. این مقاله سعی برآن دارد که با بررسی و تحلیل مواردی از عقاید و آداب و رسوم بومی و فرهنگی و بررسی اثرات و برهمکنشهای آنها برمعماری به میزان تاثیر فرهنگ و آداب و رسوم یک منطقه برمعماری ان منطقه بپردازد و نشان دهد که یک معماری پایدار مطلوب و ماندگار تا چه میزان مرهون توجه به فرهنگ و آداب و رسوم بومی و خلقیات افرادیک منطقه می باشد.