سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدباقر حسینی – استادیار گروه معماری دانشگاه علم و صنعت ایران،تهران،ایران
امیررضا کریمی آذری – دانشجوی دکتری معماری ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم و صتعت ای
مرصاد خیابانی – دانشجوی کارشناسی معماری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

صنعت ش یشه و استفاده از ا ین صنعت درمعمار ی از دیرباز مورد توجه و اهمیت قراردارد.با مراجعه به تاریخ معماری بشر، متوجه خواهیم شدکه،از همان موقعی که بشر به معمار ی به مثابه یک علم و فن نگریست استفاده از ماده ای که بتواند نوعی ارتباط بصری و حسی بین فضا ی بی رون از بنا و داخل بنا برقرار کند و در ع ین حال حصار و محدوده کننده ورود عوامل جوی باشدحایز اهمیت فراوان بود.در طول سالیان متماد ی ای ن صنعت تغ ی ر و تحولات زیادی را شاهد بوده و در جهت تطور و پیشرفت گام برداشته است،خوشبختانه این پیشرفت در جهتی بوده است که خود را با پیشرفتهای معماری همسو و قرین د یده است و به گونه ا ی بوده که معماری نوین دنیا خود را وابسته به این محصول و مصالح ساختمان ی م ی داند .لذا ا ی ن مقاله تحلیل ی از آخر ین پیشرفت ها در ا ین صنعت است، که بتواند مدرنترین محصولات صنعت شیشه را که در معماری نیز جایگاه خود را باز کرده و بسیار پیشرفت خواهد کرد را ارا یه نما ید،که هم از لحاظ تکن یکی و صنعت شیشه گری اهمیت دارد و هم از لحاظ معماری و خواص زیبایی شناسانه و کاربردی این محصول حا یز اهمیت وافری است.