سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سوده پورصادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری مشهد
محمد پروا – دکتری معماری

چکیده:

آشنایی روشنفکران ایرانی با مباحث معماری دردنیای غرب زمینه ساز و رود ایران به جهاننوین معماری بود وجه بیرونی این برخورد درآثار معماری امروز این مرزوبوم صورتی نمایان دارد معماری ایران دردوران کنونی سرگردان است میان نوگرایانی که بی تامل درتاریخ پرشکوه معماری این سرزمین تنها به گام زدن در مسیر معماری روز جهان می اندیشند بی آنکه دست کم نیم نگاهی به مفاهیم و اندیشه های بنیادین رویکردهای نوین این عرصه داشته باشند و سنت گرایانی که بی حتی شناختی اندک از این نواندیشه ها برباقی ماندن درروزگاران گذشته پاس می فشارند این نوشتار در ابتدا نگاهی گذرا دارد به نخستین نمود رویکردهای معماری مدرن درعرصه معماری ایران از منظر تاریخ و پس از به تاثیر کیفی این حضور برمعماری کشور درنیم قرن اخیر خواهد پرداخت جست و جوی راهی نو درپی دست یافتن به ادراکی جدید از ماهیت معماری ایران امروز آغازی خواهد بود برپایان هویت نایافته معماری این روزهای ایران زمین.