سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس تخصصی بیمه الکترونیکی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمد عاملی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
حمیدرضا ایوبی مبرهن – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

مدیریت ارتباط با مشتریان CRM درباره بهترین مشتریان یک شرکت و بیشینه سازی ارزش آنها ازطریق راضی نمودن و ماندگار کردن ایشان است در فلسفه تجاری مدیریت ارتباط با مشتریان به میزان زیادی مرتبط با مفهوم بازاریابی رابطه ای است که هدف آن بهبود سودآوری بلندمدت به واسطه تغییر رویکرد از دیدگاه بازاریابی مبتنی بر مبادله به ماندگار نمودن مشتریان از طریق مدیریت اثربخش ارتباط با ایشان است روابط شرکت با مشتریان می تواند به میزان زیادی از راه استفاده از فناوری اطلاعات بهبود یابد کاربرد این فناوری می تواند بهتسهیل و توسعه ارتباط با مشتریان به روشهای مختلف گرددد اما هدف نهایی رسیدن به شکلی از سفارشی سازی خدمت است که اساس این سازمان مشتری محور را بنا می نهد برای بسیاری از سازمان ها راه اصلی برای پیاده سازی CRM استفاده ازنرم افزارهای کاربردی در قالب مدیریت ارتباط با مشتریان الکترونیک eCRM است