سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کریم فائز – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدحسن مرادی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی اسلامی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

الگوریتم خوشه بندی فازی یکی از مهمترین روش های دسته بندی بدون سرپرست می باشد. لیکن بدلیل لزوم تعیین مقادیر اولیه و عدم وجود روش مبتنی بر پایه های تئوریک برای انتخاب آ ن ، همواره دچار نقص بوده اس ت . در این مقاله ضمن ارائه پارامتر جدید درجه توان فاصله اقلیدسیp) برای یافتن تابع فاصله بهینه )، به معرفی یک معیار جدید خواه یم پرداخت که با استفاده از آن مقادیر ثابت موجود در الگوریتمFCMکه عبارت اند از m,p,c تعیین خواه ند شد و در حین معرفی این معیار، کاربرد آن را در خوشه بندی داده هایIRIS نشان خوا ه یم داد و همچنین کارآیی این معیار را ب ا روش آنتروپی بیشینه مقایسه خواهیم کرد