سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

عماد شاه محمدی – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
مجید جعفر آقایی – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده:

در همه منابع مربوط به تولید بذر پیاز فقز دو روش بذر-پیاز-بذر و روش بذر- بذر اشاره شده است که در هر روش به طور معمول پس از اتمام عملیات بذر گیری، مزرعه شخم شده و محصول دیگری کشت می شود اما بر اساس نتایج تحقیقات اتجام شده در مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان طی سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰، یک روش کاملا ابتکاری و کار آمد تولید بذر پیاز معرفی می گردد . در این روش پس از برداشت گل آذین واجد بذر، مزرعه تا اواسط پاییز به حال خود رها شده و در سال بعد، با رعایت برخی تیمارهای خاص شاهد رشد بوته و گل آذین و متعاقبا تولید بذر خواهیم بود و امکان تکرار این پدیده تا چند سال بعد وجود خواهد داشت. ابتدا جهت روشن ساختن امکان بهره برداری بیش از یک سال از یک مزرعه بذر گیری پیاز روز کوتاه رقم تگزاس ارلی گرانو ۵۰۲ و مقایسه جنبه های زراعی قطعات یک ساله (شاهد) با دو ساله و تاثیر آن بر خصوصیات کمی و کیفی بذر تولیدی، یک پروژه تحقیقاتی اجرا گردید. بذر تولید شده از هر دو قطعه از نظر کمی کیفی و از طریق ازمون t مقایسه شدند. نتایج نشان داد که بیشتر خصوصیات و مشخصه های اندازه گیری شده نظیر وزن هزار دانه، درصد و سرعت جوانه زنی بذر تولید شده در هر دو روش حداکثر مشابهت را با یکدیگر داشته و حتی عملکرد بذر در قطعه بهره برداری دو اله ، افزایشی معادل ۱۹/۷ درصد نسبت به شاهد نشان داد. د رسال بعد با حفظ قطعه دو ساله که از آن به بعد ۳ ساله محسوب می شد و احداث یک قطعه جدید (به عنوان شاهد) و همچین جهت بررسی بیشتر واکنش ارقام سفید کاشان، درچه اصفهان و سوئیت اسپانیش، اقدام به کاشت و نگهداری دو ساله آنها د رمزرعه شد. این گزارش به عنوان یک روش نوین بذر گیری از مزرع بذر گیری پیاز مطرح می شود که در ادامه ، مزایا و معایب این روش مورد بحث قرار خواهد گرفت.