سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا اسدالهی – کارشناس ارشد راه و ترابری مرکز تحقیقات حمل و نقل طراحان پارسه
شهاب حسن پور – کارشناس ارشد راه و ترابری، مدرس گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ت

چکیده:

سیستم مدیریت روسازی روشی برای مدیریت نگهداری و عرضه بهنگام در دوره زمانی متناسب در زمینه روسازی راههاست که میتواند موجب حفظ سرمایه و در نهایت مدیریت داراییها شود. این سیستم قابلیت این را دارد تا با استفاده از اطلاعات مختلف ذخیره شده راهها، شرایط پیشبینی آینده را برآورد کند. در این مقاله به معرفی و بررسی روشی برای مدیریت روسازی پرداخته شده که قادر است در مواقع ضروری فعالیتهای مورد نیاز نگهداری روسازی را پیشبینی کند. بر این اساس ابتدا محدوده مورد نظر مشخص و سپس راههای موجود در منطقه به سگمنتهای مختلف تقسیم شده است. در ادامه نقاط جغرافیایی تعریف و براساس خرابیهای یکنواخت به یکی از عوامل خرابی تخصیص داده میشوند. این روش بوسیله یک مدل و برنامه کامپیوتری ارائه و اجرا میگردد. مدل حاضر مهندسین روسازی را از زمان مورد نیاز برای تعمیر و نگهداری آگاه میسازد. این مدل بر پایه اطلاعات متوسط ترافیک روزانه، درصد کامیون و زمان آخرین روکش سطحی است. جهت انطباق خطاها از تبدیل لگاریتمی زمان آخرین روکش و متوسط ترافیک روزانه استفاده شده و توزیع نرمال بوسیله آنالیز رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با استفاده از آنالیز رگرسیون میتوان بهترین زمان برای انجام مراحل نگهداری جهت جلوگیری از افت مطلوب راه را تصمیمگیری کرد. مقایسه نتایج آنالیز رگرسیون نشان داد که درصد کامیون و متوسط ترافیک روزانه توانایی مدل را در تشریح اطلاعات بهبود میکند. این اطلاعات میتواند در زمان طراحی راه مد نظر واقع شود. بر این اساس میتوان با جمعآوری ضخامت آسفالت هر راه، تأثیر آن را در مدل مشاهده کرد. آنالیز رگرسیونتدریجی بر روی متغیرهای یاد شده نشان داد که بهترین پیشگوهای خرابی روسازی عبارتند از آخرین سال روکش شده ، ماشینهای سواری سالانه درصد کامیون. ضریب همبستگی پیرسون همه? این متغیرها از مقدار آلفا برابر ۰/۱۵ کمتر شده است. این بدین معنی است که ماشینهای سواری سالانه و درصد کامیون در یک رابطه رگرسیون مشابه نمیتواند مورد استفاده قرار گیرد. همچنین رگرسیون تدریجی نشان داد که آخرین سال انجام روکش یک ضریب همبستگی پیرسون کمتر از ۰/۰۰۱ دارد. و این یعنی اینکه آخرین سال انجام روکش در تشریح اطلاعات بسیار مفید و مؤثر است.