سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سلماز حاذق فرد –
حمیدرضا ملکی – دانشیار دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده ریاضی.

چکیده:

درمطالعهی مربوط به مکانیابی مراکز دفن زباله، علاوه بر اهداف زیست محیطی، اهداف اقتصادی نیز در نظر گرفته میشود. با توجه به هدف کمینه کردن هزینههای احداث مراکز دفن و هزینههای انتقال زباله از مراکز شهری به مراکزدفن، باید از بین مراکز کاندیدای دفن که مطابق با معیارهای جغرافیایی و زیست محیطی تعیین میشوند، به تعدداد مورد نیاز مرکز دفن زباله ایجاد کنیم. این هدف، با حل مسألهی مکانیابی مراکز دفن زباله که یک مسدأله ی مکدان یابی مراکز خدماتی با ظرفیت محدود است، برآورده میشود. در این مقاله برآنیم که با اسدتااده از یدک الگدوریتم تقریبی، یک جواب تقریبی نزدیک به جواب بهینه، برای مسألهی مکانیابی مراکز دفن زباله به دست آوریدم . ایدن الگوریتم، بر اساس روش گردکردن جواب بهینهی مسألهی تعدیل شدهی برنامهریزی خطی) LP ( میباشد