سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

امیر فتاح – کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی – مدیریت فناوری اطلاعات پزشکی
شهرام توفیقی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله الاعظم
مریم صابری بهبهانی – پزشک بیمارستان سوانح و سوختگی آیت طالقانی اهواز

چکیده:

در مورد کاربردهای تله مدیسین یا پزشکی از راه دور پیشاز این نیز تحقیقات و پروژه های علمی بسیاری انجام شده است. امروزه خدمات پزشکی از راه دور به دلیل هزینه اثربخشبودن بسیار مورد توجه هستند .یکی از مهمترین تاثیرات آنها توسعه خدمات بهداشتی در مناطق کمتر توسعه یافته ومناطقی است که متخصصان کمتر حضور دارند، همچنین تله مدیسین در نظارتبر بیماران مزمنی که نیازی به خدمات بیمارستانی ندارند موثر است. یکنمونه ایده آل از بیماریهایی که مراقبت از آنها در سیستمهای معمول بسیار دشوار میباشد سوختگی است.سوختگی یکآسیبوسیع در بدن انسان استکه فعالبتهای اساسی انسان را دچار مشکل می کند.توجه فوری و موثر به یکبیمار سوختگی مبتنی بر یکتشخیصدرست از وسعتو عمق آن استبه همین دلیل همکاری فردی که تجربه لازم را در تعیین میزان سوختگی داراستامری ضروری در درمان سوختگی بشمار می آید.به طور معمول به دلیل کمبود پزشکان متخصصدر زمینه سوختگی و پزشکان جراح پلاستیکو همچنین هزینه های بالای بیمارستانهای سوختگی در تمامی دنیا مرسوم است که در هر منطقه جغرافیایی مشخصکه معمولا متشکل از چند استان یا ایالت است یکبیمارستان تخصصی سوختگی (بیمارستان سطح سه) به مرکزیت توانا ترین قسمتمنطقه به لحاظ نیروی انسانی و تجهیزاتپزشکی، ارائه خدمات به بیماران سوخته را در سطح منطقه بر عهده می گیرد.این شیوه ضمن کاهشهزینه ها و یکپارچه کردن امکانات معایبی نیز دارد، از آن جمله اینکه بیماران سوخته معمولا شرایط بسیار متغیری دارند و اغلب در اثر وقایعی چون انفجار ، تصادف، و یا جنگو… سوخته اند و به شدت در معرضعفونتهای موجود در محیط هستند لذا رسیدگی سریع به آنها ضروری است. در سیستم سطح بندی خدمات بیمارستانی، به دلیل فاصله زیاد بیمارستانهای سطح یککه معمولا اولین محل مراجعه بیماراستبا بیمارستان سطح سه،امکان آسیببه بیمار بسیار بالا می رود . به منظور جلوگیری از این مساله به طور معمول اقدامات اولیه در بیمارستان سطح یک انجام گرفته و پساز عادی شدن شرایط بیمار ، او به بیمارستان سطح سه انتقال می یابد. از اینجاست که به دلیل کم بودن آگاهی پزشکان شاغل در بیمارستان سطح یکبه موضوع سوختگی ،اهمیت ارتباط آنها با پزشکان شاغل در مرکز سوختگی روشن می شود .وقتی یکبیمار سوختگی از منطقه استحفاظی بیمارستان سطح یک، به آن وارد می شود روشجاریشامل تعیین میزان سوختگی توسط پزشکی است که دارای تجربه لازم می باشد.سپسیکارتباط تلفنی با مرکز سوختگی بر قرار می شود و و پساز شرح وضعیت دستورات درمانی لازم دریافتمی شود.اما از آنجا که انتقال و تبادل اطلاعات پزشکی به شکل کامل و موثر از طریق ارتباطات تلفنی میسرنمیباشداین امر ممکن استباعثافتکیف خدمات درمانی وحتی عواقبوعوارضخطرناکبرای بیماران مبتلا به سوختگی گردددر این جاست که تله مدیسین میتواند بعنوان یک راه حل در انتقال وتبادل کامل و موثر اطلاعات پزشکی بیماران مبتلا به سوختگی اعم از داده های متنی ، صوتی، تصویری ، ویدئویی وسیگنالهای فیزیولوژیک عمل کرده و مشاوره از راه دور تخصصی این بیماران را به موثر ترین شکل ممکن به اجرا دربیاورد هدف از این مقاله معرفی پلت فرمی(زیر ساختی) از تله مدیسین نوع ذخیره و ارسالstore & forward برای برقراری همکاری بین تیمهای پزشکی بیمارستانهای سطه یک وسه جهت توسعه خدمات بهداشتی اولیه در مراقبتهای مربوط به بیماران مبتلا به سوختگی در مواقع اضطراری میباشد در روند تعریفاین زیرساخت ابتدا تیم مشاور پروژه الزاماتوخدمات مدیریتی و پزشکی مورد نیاز سیستم راآنالیز و معین نموده وسپستیم فنی پساز آنالیز تکنولوژیکسیستم راهکارهاو الزاماتفنی را در حوزه نرم افزار وسخت افزار مشخصوشبکه سامانه مذکور راطراحی نموده وباتوجه به زیرساختهای مخابراتی موجود در منطقه خطوط ارتباط راه دور مناسب برای سیستم تله مدیسین را تعیین ونهایتا آنرا درقالب یکسامانه دوراپزشکی یکپارچه ، انعطافپذیر،کاربردوست، همخوان با پروتکلهای رایج و هزینه اثربخش معرفی نموده است.