سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

آرش بیات – مربی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد خمین،دانشگاه خمین،گروه عمران

چکیده:

در این پژوهش به بررسی تاثیر مشخصههای طرح هندسی بر میزان و شدت تصادفات میدانی در دو میدان از میدانهای شهر اراک پرداخته میشود. برای این بررسی ابتدا وضعیتطرح هندسی و تردد میدان موردبرداشت قرار میگیرد. تصادفات گردآوری شده برای یکسال- ۱۳۸۹ – در وضع موجود میدان پیادهسازی شده و از طریق مسیرهای وسایل نقلیه و دبی مورد تحلیل و ارزیابی قرار میگیرند. در ادامه سایر عواملهندسی از قبیل دید که میتوانند بر شدت تصادفات بیفزاید بررسی میشود. در نهایت، نتایجی ارائه می شود تا به طراحان کمک کند تا از موارد خطرناکی که باعث کاهش ایمنی در موارد مشابه میشوند، جلوگیری کنند.