سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدجلال ابراهیمی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
بهمن پناهی – عضو هئیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
بیژن پورصفری – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
ارسلان شکرچیان – عضو هئیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان

چکیده:

باتوجه به سریع الرشد بودن گونه های اکالیپتوس و نیاز اکولوژیک بسیار کم می توان از گون های اکالیپتوس جهت کاهش درمناطق مختلف درکشور استفاده نمود و با توجه به اینکه بیش از هفتصد گونه واریته و هیبرید اکالیپتوس وجود دارد لذا توصیه گونه های اکالیپتوس به منظور کاشت درسطح وسیع مستلزم اجرای طرح های سازگاری به منظور شناخت گون های مناسب درمناطق خشک می باشد با توجه به مقاومت برخی از گونه های اکالیپتوس به خشکی و شوری اهمیت آنها از نظر حفظ آب و خاک برهیچکس پوشیده نیست دراین تحقیق ازطرح اسپلیت پلات درقالب بلوکهای کامل تصادفی درچها تکرار پنج تیمار و فاصله کاشت ۵×۵ متر برروی پنج گونه اکالیپتوس استفاده شد و فاکتورهایی نظیر قطر یقه ارتفاع و قطر تاج پوشش در بین پنج گونه مورد بررسی و اندازه گیری قرارگرفتند که گونه Eucalyptus camaldulensis var 41-zh بیشترین رشد فاکتورهای رویشی را داشت و این گونه به عنوان گونه برتر برای کاشت درحوزه آبخیز آب باریک بم معرفی می گردد.