سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد اسدی – دانش آموخته کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگ
طاهره شریفیان – دانش آموخته کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگ
علی نقی میرمویدی – دانشیار گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

راسته بالتوری ها ) Neuroptera ( دارای چندین خانواده می باشد که مهم ترین آن ها Chrysopidae ,Myrmeleontidae ,Hemerobiidae ,Ascalaphidae ,Nemopteridae Coniopterygidae و Mantispidae می باشند که جزء حشرات مفید محسوب می شوند باتوجه به اهمیت شکارگری و عدم مطالعه این راسته از حشرات در استان کرمانشاه، شناسایی و بررسی گونه های مختلف بالتوری های آن درسال های ۱۸۱۱ و ۱۸۱۱ انجام شد. در این بررسی بالتوری های روستاهای مختلف این دو شهرستان جمع آوری، اتاله و در نهایت کلکسیون هایی از آن ها تهیه شد. با بررسی بالتوری های جمع آوری شده، با استفادهاز ویژگی های ظاهری، شکل بال و خصوصیات دستگاه تناسلی نرها از خانواده Hemerobiidae سه گونه گونه شناسایی شد که برای ایران و استان کرمانشاه جدید می باشند