سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد اسدی – دانش آموخته کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگ
طاهره شریفیان – دانش آموخته کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگ
علی نقی میرمویدی – دانشیار گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

راسته بالتوری ها ) Neuroptera ( دارای خانواده های متعددی است که خانواده Coniopterygidae از جمله آن ها می باشد. بالتوری های این خانواده حشراتی مفید بوده و قدرت تغذیه ای بالایی از کنه های زیان آورگیاهی هستند و به همین دلیل از آن ها در برنامه های کنترل بیولوژیک آنها استفاده می شود. باتوجه به اهمیت شناسایی بالتوری های این خانواده از راسته بالتوری ها به عنوان عوامل کنترل بیولوژیک موثرکنه هایگیاهی در استان کرمانشاه، شناسایی گونه های مختلف این خانواده درطی سال های ۱۸۱۱ و ۱۸۱۱ انجام شد. در این بررسی بالتوری های خانواده Chrysopidae از روستاهای مختلف شهرستان های استان جمع آوری،اتاله وکلکسیون هایی از آن ها تهیه شد. با بررسی بالتوری های جمع آوری شده با استفاده از ویژگی هایظاهری، ترسیم شکل بال ها و خصوصیات دستگاه تناسلی نرها و استفاده از کلیدهای شناسایی در نهایت تعداد ۸ گونه از این بالتوری های خانواده شناسایی شد که دو گونه از آنها جدید بوده وبرای اولین بار از ایران گزارشمی شوند.