سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمیه شهسواری نسب – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند،گروه زمین شناسی
کیوان خاکسار – استادیار دانشگاه آزادقم
مریم نازبهرام منش – استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران – سازمان زمین شناسی تهران

چکیده:

در این کار تحقیقی که مبنای تحلیلی و میدانی می باشد سعی براین شده است نمونه های ماکروفسیل کرتاسه فوقانی)ماستریشتین(راکه در طول سالیان سال به وسیله محققان ایرانی و خارجی برداشت شده استت از نتواحی البرز،زاگرک،ک ته دای،ایتران مرکتزی بتهصورت سیستماتیک مورد مطالعه قرار گیرد و مرحله بعدی جمع اوری اطلاعات از طریق شبکه اینترنتی که بیشتر مقالات مربوط بتهرسوبات کرتاسه فوقانی به خصوص سانتونین پیشین –ماستریشتین در ایران و خارج از مرزهای ایران جمع اوری شد س س به ترجمه ماکروفسیلی رسوبات سانتونین پیشین-ماستریشتین به صورت جامع و کامل پرداخته شد که در این میتان نمونته هتایی از خارپوستت متعلق به کرتاسه فوقانی مورد مطالعه و دوجنس از آن شناسایی و گسترش جغرافیایی انهاد در ایران وسایر نقاط جهان مورد مقایسته قرار گرفت